Addison

4’10 x 6’1

$1,900.00

Zoe Feldman Vintage Karabakh Rug No. 6

5'3 x 9'7"

$1,800.00 $2,200.00