Ennis

6’11 x 15’2

$5,800.00

Rousse

9’ x 11’8

$5,500.00

Thiesen

9’3 x 11’8

$6,900.00

Potomac

10’ x 12’6

$5,900.00 $6,800.00

Marcy

10’2 x 14’3

$6,800.00